Oferty Pracy - Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty Pracy

OGŁOSZENIE NR 1 (66720)

Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu

 

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu poszukuje kandydatów na stanowisko referenta Wydziału Kryminalnego

 

Wymiar etatu : 1,00

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Przasnysz

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi kancelaryjno- biurowej wydziału, przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów jawnych, prowadzenie stosownych dzienników i ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi, rozdzielanie spraw i dokumentów zgodnie z dekretacją naczelnika bądź jego zastępcy policjantom i pracownikom, a następnie rozlicza ich z przydzielonych spraw w celu prawidłowego obiegu dokumentów w  wydziale.  
 • przygotowywanie i archiwizowanie dokumenty znajdujące się w Wydziale Kryminalnym oraz przygotowuje spisy akt przekazanych do składnicy akt i protokoły brakowania dokumentacji BC w celu złożenia do składnicy akt bądź wybrakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wprowadza dane dotyczące postępowań sprawdzających do Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo- Śledczego w celu aktualizacji danych.
 •   Przekazuje dokumentację dotyczącą rejestracji postępowań w KSIP oraz ją przyjmuje po dokonanej rejestracji w celu prawidłowego obiegu dokumentów w Wydziale.
 • Dystrybucja przesyłek jawnych nadanych pocztą resortową i pozaresortową w celu zapewnienia sprawnego obiegu ww.

 

Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca w siedzibie jednostki,
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy
 • praca wykonywana w pozycji siedzącej,
 • 8-godzinny system pracy,
 • stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy,
 • czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe : 3 miesiące w administracji publicznej

 • pozostałe wymagania niezbędne
 • znajomość zasad pracy kancelaryjnej,
 • znajomość przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,
 • umiejętność biegłego pisania na komputerze,
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • obsługa kserokopiarki,
 • znajomość ustawy o Policji, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów,
 • szybkość działania.

 

 • Wymagania dodatkowe
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli – „ ściśle tajne”
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za nieumyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń
 • kopie uprawnień

 

Dokumenty należy składać do dnia: 17.08.2020r.

pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

ul. Świerkowa 5, 06-300 Przasnysz

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr 1 (66720)”.

 

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie : zasadnicze: 2 878,47 zł  - mnożnik 1,4166

  Przewidziany termin zatrudnienia 24.08.2020r.

                Procedura kwalifikacyjna na w/w stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji
w Przasnyszu. W w/w biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.

                Listy osób, które zakwalifikują się do dalszych etapów będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

                Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadomione. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

                Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: + 48 477048234.

 

Komendant Powiatowy Policji

w Przasnyszu

insp. Tomasz Łysiak

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                          

 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Fabrykiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Fabrykiewicz Wydział Kryminalny
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Rykowski
do góry