Rekrutacja - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu 

 

ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji
w 2022 roku na terenie województwa mazowieckiego

 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2022 roku:  

 

 • 7 marca
 • 14 czerwca
 • 2 sierpnia
 • 19 września
 • 29 grudnia

          

w następujących jednostkach:

 

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

 

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

 

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

 

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter) we wtorek w godz. 9 00 - 15 00 oraz w środę i czwartek, w godz. 9 00 - 13 00
(tel. 047 701 31 19, 047 701
20 15, 047 701 22 53, 047 701 20 63, 047 701 20 04)

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    

 

 

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

1

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

2

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny               

3

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

2

Prawo jazdy kategorii „B”

3

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej
na poziomie biegłości B2

5

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego
co najmniej na poziomie biegłości B2

6

Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

7

Prawo jazdy kategorii innej niż wymieniona w lp. 2

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu (www.mazowiecka.policja.gov.pl)

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.).

 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

 

 

                                                                                                                                 KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

                                                                                                                                              z siedzibą w RADOMIU

                                                                                                                                           insp. Waldemar Wołowiec

 

 

                                                           

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu 

 

ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe

 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2022 roku:  

 

 • 7 marca
 • 14 czerwca
 • 2 sierpnia
 • 19 września
 • 29 grudnia

          

w następujących jednostkach:

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

 

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

 

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

 

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE w  Komendzie  Miejskiej / Powiatowej  Policji  lub  w  Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter)  we wtorek w godz. 9 00 - 15 00 oraz w środę i czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 (tel. 47 701 31 19, 47 701 20 15, 47 701 20 63, 47 701 20 64, 47 701 22 53, 47 701 20 04)

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji
  z siedzibą w Radomiu
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego - oryginał do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów

 

 

 

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

1

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

2

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny               

3

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie,
w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji,
dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone
do szkolnego zestawu programów nauczania)

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

2

Prawo jazdy kategorii „B”

3

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej
na poziomie biegłości B2

5

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego
co najmniej na poziomie biegłości B2

6

Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

7

Prawo jazdy kategorii innej niż wymieniona w lp. 2

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu (www.mazowiecka.policja.gov.pl)

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.).

 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

 

                                                                                                                                       KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

                                                                                                                                                   z siedzibą w RADOMIU

                                                                                                                                                insp. Waldemar Wołowiec

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

…....................................                                   ….............................

          (imię i nazwisko, imię ojca)                                                                              (miejscowość i data)

 

 

 

         W związku z przystąpieniem przeze mnie do postępowania kwalifikacyjnego do służby
w jednostkach Policji województwa mazowieckiego, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późń. zm.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 18 kwietnia 2012 r.w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodniez Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO (Dz.Urz. UE L z dnia 4 maja 2016 r.).

                Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych jest Komendant Główny Policji z siedziba przy ul. Puławskiej 148-158, 02-514 Warszawa. W Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Administratorem danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedziba w Radomiu, adres:  ul. 11 Listopada 37/59, 29-600 Radom;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  Zespół ds. Ochrony Informacji Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, tel. miejski (048) 345 22-14, (048) 345 22-19, tel. do sekretariatu wydziału ds. OIN (048) 345 22-17, fax (048) 345 36-11, iod.kwp@ra.policja.gov.pl;
 3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji;
 4. odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
 5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek zatajenie lub podanie w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby, stanowiącym załącznik do rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, nieprawdziwych danych, zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 4 ustawy o Policji, stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia wobec mnie postępowania kwalifikacyjnego;
 6. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów Załącznika do zarządzenia  nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r.;
 7. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 8. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 9. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

…...................................................

                                                                                                        (data i podpis)

 

 

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz.U. KGP poz. 18 z późn. zm.)
Dział I Ogólne zasady zachowania się policjantów:

 

Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności widocznego tatuażu.

 

W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza się go do służby lub odsuwa od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w regulaminie w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

 

Kandydat, który spełnia kryteria określone w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu i złoży komplet wymaganych dokumentów, przystępuje do niżej wymienionych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

 

 1. OCENA DOKUMENTÓW POD KĄTEM ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W OGŁOSZENIU

- należy złożyć tylko dokumenty wymagane (w tym podanie kierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu)

- przyjmowane są tylko kopie dokumentów, a oryginały należy okazać do wglądu podczas ich składania

- kandydat składający dokumenty powinien posiadać przy sobie dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej również książeczkę wojskową

 

UWAGA!

Kandydaci posiadający książeczkę wojskową muszą mieć uregulowany stosunek
do służby wojskowej, tzn. posiadać status "przeniesiony do rezerwy". Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej (patrz fot. 2)

 

 

 

Fot. 1

 

 

 

 

Fot. 2