Rekrutacja - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu 

 

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji
w 2020 roku na terenie województwa mazowieckiego

 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2020 roku:  

 

 • 27 luty
 • 21 kwietnia
 • 13 lipca
 • 16 września
 • 5 listopada
 • 30 grudnia

          

w następujących jednostkach:

 

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

 

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

 

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

 

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

 

 

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE
w  Komendzie  Miejskiej / Powiatowej  Policji  lub  w  Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter)  we wtorek w godz. 9 00 - 18 00 oraz w środę i czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 31 19, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 29 53, 48 345 20 64)

 

 

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.Urz. UE L z dnia 4 maja 2016 r.).

 

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie,
  w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 •  uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
 • uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  płetwonurkowania  lub wykonywania prac podwodnych  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
 • prawo jazy kat. „A” lub „C”.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu (www.mazowiecka.policja.gov.pl)

 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

                                                           

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

…....................................                                   ….............................

          (imię i nazwisko, imię ojca)                                                                              (miejscowość i data)

 

 

 

         W związku z przystąpieniem przeze mnie do postępowania kwalifikacyjnego do służby
w jednostkach Policji województwa mazowieckiego, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późń. zm.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 18 kwietnia 2012 r.w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodniez Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO (Dz.Urz. UE L z dnia 4 maja 2016 r.).

                Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych jest Komendant Główny Policji z siedziba przy ul. Puławskiej 148-158, 02-514 Warszawa. W Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Administratorem danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedziba w Radomiu, adres:  ul. 11 Listopada 37/59, 29-600 Radom;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  Zespół ds. Ochrony Informacji Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, tel. miejski (048) 345 22-14, (048) 345 22-19, tel. do sekretariatu wydziału ds. OIN (048) 345 22-17, fax (048) 345 36-11, iod.kwp@ra.policja.gov.pl;
 3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji;
 4. odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
 5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek zatajenie lub podanie w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby, stanowiącym załącznik do rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, nieprawdziwych danych, zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 4 ustawy o Policji, stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia wobec mnie postępowania kwalifikacyjnego;
 6. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów Załącznika do zarządzenia  nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r.;
 7. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 8. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 9. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

…...................................................

                                                                                                        (data i podpis)

 

 

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz.U. KGP poz. 18 z późn. zm.)
Dział I Ogólne zasady zachowania się policjantów:

 

Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności widocznego tatuażu.

 

W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza się go do służby lub odsuwa od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w regulaminie w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

 

Kandydat, który spełnia kryteria określone w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu i złoży komplet wymaganych dokumentów, przystępuje do niżej wymienionych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

 

 1. OCENA DOKUMENTÓW POD KĄTEM ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W OGŁOSZENIU

- należy złożyć tylko dokumenty wymagane (w tym podanie kierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu)

- przyjmowane są tylko kopie dokumentów, a oryginały należy okazać do wglądu podczas ich składania

- kandydat składający dokumenty powinien posiadać przy sobie dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej również książeczkę wojskową

 

UWAGA!

Kandydaci posiadający książeczkę wojskową muszą mieć uregulowany stosunek
do służby wojskowej, tzn. posiadać status "przeniesiony do rezerwy". Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej (patrz fot. 2)

 

 

 

Fot. 1

 

 

 

 

Fot. 2